Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση εξ αποστάσεως για καταρτιζομένους ΙΕΚ

Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων έδωσε η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σχετικά με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των

καταρτιζομένων στα ΙΕΚ επιτρέποντας την εξ αποστάσεως Πρακτική Άσκηση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Διαβάστε παρακάτω τι ορίζει το Υπουργείο Παιδείας :

Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση εξ αποστάσεως για καταρτιζομένους ΙΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Θέμα: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899), σχετικά με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των

καταρτιζομένων στα ΙΕΚ.

Σχετ: Κ1/152450/09-11-2020

Μετά από υποβολή σχετικών ερωτημάτων, ως προς την εφαρμογή της υπό στοιχεία

Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν τα

έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19 και ορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των δομών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ από τις 7

Νοεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, διευκρινίζονται τα παρακάτω, σχετικά με το ζήτημα της

πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα:

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και

διεξάγεται υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών δομών. Η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των

καταρτιζομένων είναι δυνατή με μεθόδους εξ αποστάσεως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους

εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.

2. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται.

3. Εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των πρακτικά ασκούμενων καθ’ όλη τη διάρκεια εξ

αποστάσεως διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.

Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει εάν δύναται η πρακτική

άσκηση να διεξαχθεί με τηλεργασία.

Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως ισχύει

αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που ορίζει η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν

παράταση της ισχύος της. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπάρχει

συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών (καταρτιζόμενος, φορέας πρακτικής και εκπαιδευτική

δομή).