white_logo close
white_logo close
360o

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

big_circle

Όρους συμμετοχής

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Η ανώνυμη εταιρία ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο «ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360», με Α.Φ.Μ: 094297558 (εφεξής καλούμενη ως «ΔΕΛΤΑ 360») που εδρεύει στην οδό Ερμού 45, Θεσσαλονίκη, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό), στα καταστήματα εταιρίας «DUST+CREAM» σε όλη την Ελλάδα, με τίτλο: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ». Η προωθητική ενέργεια θα συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι ως «ΟΡΟΙ») και αφορούν το διαδικτυακό τόπο https://www.iekdelta360.gr/ (εφεξής καλούμενος ως «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»).

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ» φιλοξενεί και διαχειρίζεται την προβολή του διαγωνισμού, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τέλος αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους νικητές και αποστολή και παράδοση των δώρων σε αυτούς.

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον παρόντα διαγωνισμό, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών και να τροποποιεί την ημέρα και ώρα της ανάδειξης/ανακοίνωσης των νικητών λόγω σπουδαίου λόγου ορίζοντας νέα ημερομηνία. Οι παραπάνω μεταβολές θα ανακοινωθούν εκ νέου στο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ». Κάθε μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.


2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 15/3/2022 (και ώρα Ελλάδος 12:00) μέχρι και την 15/6/2022 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

• Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Διαγωνισμού, καθώς και οποιασδήποτε ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

• Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή.

• Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στη «DUST+CREAM» και «ΔΕΛΤΑ 360», καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.


3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε φόρμα η οποία φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο https://www.iekdelta360.gr/. Ο ενδιαφερόμενος για να οδηγηθεί στη φόρμα θα πρέπει να αγοράσει προϊόντα σε κάποιο από τα καταστήματα της εταιρίας «DUST+CREAM» ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 10€, ώστε να του δοθεί ένα QR Code, το οποίο “σκάναροντάς” το θα τον οδηγεί στην προαναφερθείσα φόρμα, όπου εκεί μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να μπει στην κλήρωση.


4. ΝΙΚΗΤΕΣ – ΔΩΡΑ

• Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας είναι από τις 15/3/2022 (και ώρα Ελλάδος 12:00) μέχρι και τις 15/6/2022 (και ώρα Ελλάδος 23:59).

• Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά 3 νικητές με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής, μέσω ειδικού software ως εξής: ο 1ος νικητής θα αναδειχθεί σε κλήρωση που θα διεξαχθεί την 15/4/2022 μεταξύ των συμμετεχόντων του χρονικού διαστήματος 15/3-14/4. Ο 2ος νικητής θα αναδειχθεί σε κλήρωση που θα διεξαχθεί την 16/5 μεταξύ των συμμετεχόντων του χρονικού διαστήματος 15/4-15/5. Ο 3ος νικητής θα αναδειχθεί σε κλήρωση που θα διεξαχθεί την 16/6/22 μεταξύ των συμμετεχόντων του χρονικού διαστήματος 16/5-15/6.

• Οι νικητές θα ανακοινώνονται την επομένη της κλήρωσης στον διαδικτυακό τόπο https://www.iekdelta360.gr/. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας πως οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας οι συμμετέχοντες αυτοί να αποκλειστούν.

• Οι νικητές θα κληθoύν να αποδεχθούν το δώρο τους εντός 5 ημερών και να στείλουν τα στοιχεία τους με e-mail που θα υπάρχει στην ανακοίνωση των νικητών.

• Αν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν επικοινωνήσει εντός 5 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

• Θα αναδειχθούν τρεις τυχεροί (3) συνολικά, ένας ανά κλήρωση, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία ολική υποτροφία σε ειδικότητα της επιλογής τους, καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες, ένας ανά κλήρωση, που θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον νικητή.

• Τα παραπάνω δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα, δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα.

• Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα για τη νίκη τους, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση του δώρου.

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια εναπομείναντα δώρα σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

• Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία «ΔΕΛΤΑ 360» δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

• Ο έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

• Εάν ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η ΔΕΛΤΑ 360 δε φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

• Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.


6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η διοργανώτρια εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.


7. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και την παραλαβή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.


8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (Επώνυμο, Όνομα, Email, Τηλέφωνο, Έτος Γέννησης) για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό θα διατηρηθούν αποκλειστικά για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του διαγωνισμού έως και ένα μήνα μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

• Σε περίπτωση συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου, τα προσωπικά δεδομένα, θα διατηρηθούν για δύο έτη, έτσι ώστε η ΔΕΛΤΑ 360 να επικοινωνεί μαζί του με σκοπό την ενημέρωση για νέους διαγωνισμούς, υποτροφίες και ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις της ΔΕΛΤΑ 360.

• Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή ή να έχει πρόσβαση, να ζητήσει τη διαγραφή ή τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασία τους. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε περισσότερο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο www.iekdelta360.gr/politiki-aporritoy.

• Τα στοιχεία του νικητή θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας.

• Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν.

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

• Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιούν τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

• Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, στο dpo@delta360.gr για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από ένα μήνα.

• Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πιστεύει ότι παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας (www.dpa.gr).

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας.

• Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.