Κάλεσε μας

Όροι Διαγωνισμού Instagram Ιουλίου 2019

Όροι Διαγωνισμού Instagram Ιουλίου 2019

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Η εταιρία ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Ερμού 45, Θεσσαλονίκη (εφεξής καλούμενη ως «ΔΕΛΤΑ 360») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο: "Γυμνάζεσαι? Μοιράσου την εμπειρία σου με τη ΔΕΛΤΑ 360 και κέρδισε!" σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι ως «ΟΡΟΙ») οι οποίοι είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση https://www.iekdelta360.gr/oroi-diagonismoy-instagram προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου και αφορούν στο δικτυακό τόπο https://www.instagram.com/delt... (εφεξής καλούμενος ως «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»).

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ» φιλοξενεί και διαχειρίζεται την προβολή του διαγωνισμού, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τέλος αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους νικητές και αποστολή και παράδοση των δώρων σε αυτούς.

• Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον παρόντα διαγωνισμό, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών και να τροποποιεί την ημέρα και ώρα της ανάδειξης/ανακοίνωσης των νικητών λόγω σπουδαίου λόγου ορίζοντας νέα ημερομηνία. Οι παραπάνω μεταβολές θα ανακοινωθούν εκ νέου στη διεύθυνση https://www.iekdelta360.gr/oroi-diagonismoy-instagram. Κάθε μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις 19/07/2019 μέχρι τις 16/08/2019. Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν ή/και μετά από τη συγκεκριμένη περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται.

• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των «Όρων» καθώς και των όρων χρήσης του INSTAGRAM καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

• Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο INSTAGRAM και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα.

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

• Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή.

• Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό.

• Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρίας «ΔΕΛΤΑ 360».

• Σε κάθε διαγωνιζόμενο αναλογεί μία συμμετοχή σύμφωνα πάντα με το προσωπικό του INSTAGRAM PROFILE ID. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά (αναρτώντας 1 φωτογραφία.)

• Ο κάθε συμμετέχων, επίσης, σύμφωνα πάντα με το προσωπικό του Instagram Profile ID μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα (1) δώρο.

• Σε κάθε περίπτωση ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8)

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του INSTAGRAM, για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό,  θα πρέπει να κάνει follow το @delta360gr, να αναρτήσει φωτογραφία από το μέρος όπου πραγματοποιεί κάποια  αθλητική δραστηριότητα κάνοντας επισήμανση(tag) την επίσημη σελίδα της εταιρίας «ΔΕΛΤΑ 360» (https://www.instagram.com/delt...) καθώς και αναγράφοντας την τοποθεσία όπου τον ενδιαφέρει να φοιτήσει (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά).

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

4.         ΝΙΚΗΤΕΣ – ΔΩΡΑ

• Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι  από τις 19/07/2019 μέχρι τις 16/08/2019. (όπως σημειώνεται στην 2.1)

•Νικητής θα είναι αυτός που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα likes στη φωτογραφία του ανάλογα την περιοχή που έχει δηλώσει.

  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή μετά από σύντμηση της χρονικής του διάρκειας, οι συμμετοχές δεν είναι δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στη περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

  • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2019.

  • Θα αναδειχθούν συνολικά πέντε(5) νικητές(ένας νικητής από κάθε παράρτημα της «ΔΕΛΤΑ 360» ανάλογα με την τοποθεσία που έχει αναγραφεί στην αθλητική δραστηριότητα). Κάθε νικητής θα κερδίσει από μία (1) πλήρη υποτροφία για την ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων»(ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ)

  • Επιπλέον, θα αναδειχθούν -με όμοιο τρόπο- και πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές  οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα ως άνω δώρα με σειρά προτεραιότητας

  • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν με νεότερο POST στο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» εντός 48 ωρών από την ανάδειξη των νικητών και συγκεκριμένα θα σημειωθούν  τα INSTAGRAM  PROFILE ID (ή/και usernames)  και τα δώρα που έχουν κερδίσει. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν  και στην «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ» και συγκεκριμένα στα ΝΕΑ .

  • Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την «ΔΕΛΤΑ 360» με μήνυμα στο instagram, όπου και θα τους ζητηθεί να στείλουν προσωπικό μήνυμα στη σελίδα @delta360gr . Στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να δώσουν στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) ώστε να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους. Κατά την παραλαβή του δώρου θα ζητείται η επίδειξη  αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ονοματεπωνύμου των νικητών όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο email που απέστειλαν.

  • Οι υποτροφίες είναι συγκεκριμένες, προσωπικές, ανεπίδεκτες μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλο.

  • Μετά την παρέλευση 2 ημερολογιακών εβδομάδων από την ανάδειξη των νικητών και συγκεκριμένα μετά από τις 04/09/2019 το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του αρχικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των διοργανωτριών εταιριών στις περιπτώσεις μη επικοινωνίας αυτών ή μη διεκδίκησης των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο  σύμφωνα με τα παραπάνω.

  • Στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας οι αναπληρωματικοί νικητές με όμοιο τρόπο  (όπως περιγράφεται παραπάνω) σχετικά με τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες στις 21/08/2019.

  • Μετά από τις 21/08/2019 από την ειδοποίηση των αναπληρωματικών νικητών, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε τα σχετικά δώρα απόλλυνται οριστικά.

  • Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια εναπομείναντα δώρα σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

  • Κάθε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία «ΔΕΛΤΑ 360» δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

  5.         Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

  • Ο έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
  • Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.
  • Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.


  6.         Περιορισμός Συμβατικής Ευθύνης

  • Η διοργανώτρια εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
  • Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του INSTAGRAM και την ασφάλεια χρήσης  του.
  • Η «ΔΕΛΤΑ 360» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο INSTAGRAM και της σελίδας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.


  7.         Λήξη διαγωνισμού

  Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και την παραλαβή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.


  8.         Προσωπικά δεδομένα

  • Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του τρέχοντος διαγωνισμού η «ΔΕΛΤΑ 360» δύναται να συλλέξει στοιχεία που προκύπτουν από το INSTAGRAM PROFILE ID των συμμετεχόντων καθώς και προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται (μέσω email/direct message) για την ταυτοποίηση και παραλαβή των δώρων. Τα στοιχεία σας θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και  μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας
  • Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους.
  • Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν.
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.
  • Η «ΔΕΛΤΑ 360» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα INTAGRAM PROFILE ID (ή/και usernames) των νικητών.
  • Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιούν τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.
  • Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό συναινούν στη χρήση των email τους όπως αυτά προκύπτουν από τα INSTAGRAM profile id τους για την αποστολή όποιου ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού με προσφορές από την ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

  9.         Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας.

  Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.