Κάλεσε μας

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με το ν οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων,  κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

  Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. είναι υπεύθυνες επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
  Διεύθυνση Έδρας: Ερμού 45 Πλ. Αριστοτέλους, Τ.Κ.:54624 Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνο: 2310 226318 | 2310 226328
  E – mail: dpo@delta360.gr

  2. Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

  Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. 

  Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στις ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, όπως:

  • Δεδομένα Ταυτότητας ( Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατήρίου, εκδούσα Αρχή, Ημ. Έκδοσης)
  • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  • Δημογραφικά δεδομένα ( Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Ημ. Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αρ. Δημοτολογίου , Δημοτολόγιο)
  • Δεδομένα Υγείας ( Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά πιστοποιητικά)
  • Βιογραφικά δεδομένα 

  Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ακολουθούν τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.    

  3. Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

  Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με τις ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

  • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται
  • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
  • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
  • Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
  • Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
  • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

  Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

  1. Με τη συγκατάθεσή σας

  • Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας 

  2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με τις ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ή κατά την προσυμβατική διαδικασία

  • Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

  3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων 

  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους σπουδαστές και το προσωπικό μας.
  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έναντι δημοσίων αρχών και φορέων (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές).  

  4. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος

  5. Για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον 

  6. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, ως:

  • Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.
  • Για τη διαχείριση των  παραπόνων σας.
  • Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
  • Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

  4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

  Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του ΙΕΚ, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε το ΙΕΚ ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

  Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. είναι υποχρεωμένες ή δικαιούνται να κοινοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως:

  • Δημόσιους φορείς
  • Ανεξάρτητες αρχές

  υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

  5. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

  Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.  Ωστόσο οφείλουν να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

  6. Τι είναι τα cookies και γιατί τα συλλέγουν οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.;

  Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή.  Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

  7.Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

  Στις ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

  • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
  • Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
  • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
  • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

  8. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης
   Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
  • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων
   Eχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Το «δικαίωμα στη λήθη»
   Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
  • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
   Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.
  • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας
   Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.
  • Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης
   Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

  Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του.  Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα σας ενημερώσουν για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

  Εφόσον οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ικανοποιήσουν αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του ΙΕΚ και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος. 

  Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία  αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους.

  Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. δύνανται είτε να επιβάλουν εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούν να ανταποκριθούν σε αυτά.  

  Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ

  9. Ανάκληση της συγκατάθεσης

  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή  και έγινε  πριν  της ανάκλησής της.

  10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο dpo@delta360.gr ή να απευθυνθείτε  εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κωλέττη & Καπλάνη 5 Τ.Κ.:45444, Ιωάννινα και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

  11. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

  Σας παροτρύνουμε να δείτε την Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΛΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στον σύνδεσμο Πολιτική Ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων