white_logo close

Voucher Ανέργων 18 - 24 ετών

ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ-ΑΝΕΡΓΗ; ΕΙΣΑΙ 12-24 ΕΤΩΝ;

Σε συνέχεια της  Δράσης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για ανέργους 25-29 ετών, τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο της Πρόσκλησης  για τη  Δράσης με τίτλο:  «Επιταγή Εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής  εμπειρίας», παρέχοντας σε ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος:

 • 3.000 άνεργοι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • 9.000 άνεργοι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Και οι όποιοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο / φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Η δράση περιλαμβάνει:

 • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 80 – 120 ώρες (ανάλογα με την ομάδα ωφελούμενων)
 • πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από (ανάλογα με την ομάδα ωφελούμενων)  και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες 
 • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελούμενων

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

1. Για την ομάδα ωφελουμένων "νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ": το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

2. Για την ομάδα ωφελουμένων "νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης": το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Κριτήρια Συμμετοχής για τους Άνεργους Ωφελούμενους:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής "Αίτησης Συμμετοχής" για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Για την κατηγορία "Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ").
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών (Για την κατηγορία "Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης").
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1990 έως και 31.12.1996
 • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους πριν από την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελούμενων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της θα πραγματοποιείται μέσα από τις  ιστοσελίδες: youthguarantee.ypakp.gr  & www.voucher.gov.gr καθώς επίσης και από το τηλεφωνικό κέντρο 800.11.44444.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης "Εγγύηση για τη Νεολαία".

eu.jpg
epanad-govgr.jpg
espa.jpg
ekt-eye.jpg

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

 • AUDIO VISUAL
 • REMI Α.Β.Ε.Ε.
 • AUTO MARIN Α.Ε. - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ KOSMOCAR AE
 • RENAULT - ΠΛΑΜΑΡ ΕΠΕ
 • AUTORINA
 • RESULT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • AVALON GROUP
 • AVITECH
 • S.K. MARINE ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • AΝΤΛΑΤΙΚ SOUPERMARKET
 • SAAB
 • BEAUTY HARMONY
 • SAFARI FM
 • BEAUTY SEMCE
 • SANI RESORT
 • BERGMANN KORD
 • SARAH LAWRENCE
 • BEST RADIO
 • SCANIA
 • SCHNEIDER ELECTRIC
 • BILL'S SOUND
 • SECRET
 • BMW ΣΠΑΝΟΣ
 • SEPHORA - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 • BODY STYLING
 • BOSCH BUDERUS
 • SERVICE ONE AE
 • BUSINESS WOMAN
 • SHOT ADVERTISING AE
 • C AND A
 • SIGMA DESIGN
 • C+BEAUTY
 • SIMEONI
 • CAR CENTER
 • SINTRIVANI
 • CASA DI PATSI
 • SMALLS
 • CHABGE 2IT
 • SMILE PRODUCTION AND RECORDS
 • CHROMA SERVICES
 • SOHO - SOHO
 • CITYBANK PLC
 • SOMMA
 • CITROEN ΕΛΛΑΣ
 • SOUND PROJECT
 • CLASSICAL HOTELS
 • SPA PAXAT
 • CLINICUM - ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ
 • CLUB 18-24
 • SPORT CAMP A.E. - ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
 • CMY MUSIC
 • STAMPARTS FIRBAS CREATIONS
 • COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
 • STOCK HOUSE
 • STRYKER ELLAS - ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • COMART S.A.
 • STUDIO 21
 • COMPACT
 • STUDIO 54
 • COMPUTER LIFE
 • SUPERVISOR A.E.
 • COMPUVIDEO
 • CONTACT
 • T.B AUDIO
 • COOLTECH O.E.
 • TECHNOGROUP
 • COPYHOUSE
 • TECHNOLINKS SA-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • COSMOCOIFFURE
 • TELEPERFORMANCE HELLAS
 • COSMORADIO
 • TEMAK
 • TEXTILE DESIGN
 • COSMOTE
 • THALASSOMANIA
 • COVER CRAFT
 • THINK SILVER
 • DAIKIN
 • TIM ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ
 • DATA COMMUNICATION
 • TITAN
 • DATAGREECE
 • TOP SYSTEMS ARC
 • DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ
 • TOYOTA ΠΟΛΙΣ ΑΞΙΟΣ
 • DELTA DIESEL ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ
 • TOYOTAPOLIS
 • DESIGN +01
 • DIESEL MARINE SERVICE
 • TRANSCOOP
 • TRAVELGUIDE.GR
 • DESIGN PLAZA
 • TYPE CENTER
 • DIGITAL SIMA ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • DIGIWORKS
 • DIMELLO
 • DIRECTED
 • DORMED HELLAS
 • DOTSI GROUP
 • DRIVE AE
 • E-VALUE A.E.
 • EAGLES PALACE HOTEL
 • ECDL HELLAS
 • ECHO HELLAS
 • VIVODI
 • EGNATIA PALACE
 • VODAFONE
 • EKIES RESORT
 • VPA
 • ELECTRA PALACE
 • WEB RELATIONS
 • ELEGANCE
 • WHITE INTERIOR DESIGN
 • ELMEKO
 • WILO HELLAS
 • EOS MATRIX SA
 • XEROX
 • EPSILONET
 • Y.M.C. - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΠΕ
 • ERT
 • YAMAHA MOTOR ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • ETERNELLE BEAUTE
 • YIANNI HAIR SPA
 • EUROBENT
 • ZOO RADIO
 • EUROHOUSE MOBILE
 • Α.Ι. ΜΗΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. - MINOPTA
 • EVERLINECENTER
 • Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΕ
 • EVIKOON - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΑLDEMAR HOTELS
 • EVIN INTZOGLOU
 • ALLIANZ
 • ΑLPHA COMPUTER ACADEMY
 • EXPORAMA
 • ANSURA
 • EXPRESS SERVICE
 • ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • FAMAR
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • FARCOM A.E.
 • AZZURO
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
 • FARMECO
 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ
 • FIDELITY NETWORKS
 • ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
 • FINESSE COIFFURES
 • ΑΝΚΟ ΑΕ
 • FLEGRA PALACE
 • ΑΠΟΨΗ Ε.Π.Ε
 • FLEURON DE VIE
 • ΑΣΠΑ ΧΑΡΙΣΗ
 • FMB ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - FNAC
 • ATRIUM HOTEL
 • FORTHNET
 • ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε.
 • FOURLIS TRADE
 • ATTIVO
 • ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ - GRAND RESORT LAGONISSI
 • FREE STYLE A.E.
 • ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • FRESH LINE
 • ΑΦΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΕ
 • G POINT
 • ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • ΒΕNNIGANS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
 • GARSON ΒRASSERIE
 • ΒΕΡΝΙΚΟΣ
 • GAZ PRO
 • ΒΙΟΧΑΛΚΟ
 • GELINA VILLAGE
 • Γ.ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
 • GENERALI LIFE
 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
 • ΓΙΩΤΗΣ TOURS
 • GEORGE LYCABETTUS HOTEL
 • ΓΚΙΝΟΥ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • GI SECURITY
 • ΓΚΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 • GIANNS TRAVEL
 • ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
 • GILLI DIET
 • ΓΡΑΜΜΗ ARTWORKS
 • GLOBAL STAR O.E.
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α΄
 • GLOU
 • Δ.Γ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ
 • GLOVE TECHONOLOGY SOLUTIONS
 • ΔΑΦΝΗΣ ΑΕ
 • GRANT THORTON S.A.
 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
 • GRECOTEL
 • ΔΙΑΙΤΗΜΑ
 • GRUPPO DECORATIVO
 • ΔΙΑΤΕΚ Ο.Ε.
 • GTCOMPANIES GROUP
 • ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε.
 • GYMNASIUM
 • Ε.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΟΕ
 • HEALTHCARE SOLUTIONS Α.Ε.
 • ΕPSILONET
 • HELIOSRES
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • HELIX
 • ΕΚΑΤΕΡ
 • HELLAS MARINE ELECTRONICS
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ NEWLINE
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
 • HELLAS ON LINE
 • ΕΚΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • HELLAS SITES
 • ΕΛΚΕΔΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • HELPA SPA
 • ΕΜPHASYS
 • HIM
 • ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ
 • HYATT REGENCY HOTEL
 • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • I.C.C. Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ζ.ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
 • IBS WEB HOSTING
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.
 • IGT
 • ΗΛΙΟΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
 • IKEA
 • ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
 • ILIO MARE
 • ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ
 • ILIOTRANS
 • Ι.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • ILMAR NAFTILIAKI
 • ΙΝ ΑRT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 • IMAGINARIUM
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΛΔΗΡΙΜΤΖΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ
 • IN ART - ΚΩΝ/ΝΙΔΗ
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΥΤΟΥΠΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
 • IN GLOBE
 • Κ.ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ Χ.ΠΙΤΣΙΛΗ Ο.Ε.
 • IN GROUP
 • ΚΑΙΖΕΡ
 • IN LINE
 • ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ
 • INFOASSIST
 • ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • INFOBANK INTERLEASE DSA
 • ΚΑΥΚΑΣ
 • INFOQUEST
 • ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ
 • INFOTRUST S.A.
 • ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε.
 • ING GREECE
 • ΚΟΝΤΗΣ
 • INTER ΝΑΥΤΙΚΗ
 • ΚΟΠΕΡΤΙ ΑΕ
 • INTERLOOK
 • ΚΟΤΣΙΦΑΣ & ΣΙΑ
 • INTERNATIONAL LIFE
 • ΚΟΤΣΙΦΑΣ & ΣΙΑ
 • INTERNI
 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
 • IPER ACTION
 • ΛΕΦΑ
 • IPS ΕΠΕ
 • ΛΗΤΩ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ISS HR
 • Μ. ΛΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • ITT CORPORATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
 • ΜEDI JEUNESS
 • JCB - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • ΜSΝ ΑΕ
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
 • JΟΒ CENTRES
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
 • KAPANET
 • ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΕ
 • KARENTA A.E.
 • ΜΕΒΓΑΛ
 • KAROTTO
 • ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
 • KBI GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ Κ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.
 • ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
 • KEMPINSKI
 • ΜΗΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 • KENWOOD
 • ΜΟΒΙDEC
 • KINTEK A.E.
 • ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ
 • KLIMALINE
 • ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
 • KLINIKUM - Π.ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ
 • ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ
 • KODAK
 • ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • KRYOLAN
 • ΝΕΧΤ
 • KYRIOS
 • ΝΕΧΤ
 • L OREAL
 • ΝΟΗΜΩΝ CO
 • LA PITTA
 • ΞΑΝΘΗ ΚΟΜΜΩΤΗΤΡΙΟ
 • LASER LINE CLINICS
 • ΟΜΙΛΟΣ IDEAL
 • LE SALON
 • ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ
 • LE TIF
 • ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
 • LEMON
 • ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΚΑΝΑΝ ΕΛΛΑΣ
 • LEO BURNETT
 • ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
 • LEROY MERLIN
 • ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ
 • LES LAZARISTES
 • ΟΜΝΙTECH
 • LG
 • ΟΤΕ ΑΕ
 • 3DS
 • LINAKIS WEB DESING
 • ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ
 • LION ELECTRONICS
 • Π.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. THESIS
 • LIVE MUSIC - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΕ
 • LOTUS ABEE
 • ΠΑΠΟΥΔΗΣ Α.Ε.
 • MACT S.A. - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ
 • MACTEL ATE
 • ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
 • MAD
 • ΠΛΑΙΣΙΟ - DOMANI Α.Ε.
 • MADS PROMOTION
 • ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
 • MAKEDONIA PALACE
 • ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
 • MANPOWER
 • ΠΛΑΤΗΣ ΑΕ
 • MEDI ΠΡΙΝΟΥ
 • ΠΡΙΝΟΥ
 • MEDILAP/ MEDISUN
 • ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.
 • MEDITRUST
 • ΡΑΔΙΟ 88ΜΙΣΟ
 • MEGA CHANNEL
 • ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡ
 • MEGA MOTORS ΑΕ
 • ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ MARINE SERVICE
 • MELLON
 • ΣΙΔΕΡΗΣ CATERING
 • ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 • MELLON TECHONOLOGIES
 • ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
 • MERCEDES-BENZ
 • ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
 • METIA TEXT S.A.
 • ΤΙΜ HELLAS
 • METRON ANALYSIS
 • ΤΟΥΟΤΑ
 • METROMEDIA
 • ΤΟΥΟΤΑ HELLAS
 • MICHAEL DAMA
 • ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • MICROTECH
 • ΥΑΜΑΗΑ
 • MISS ROSY
 • ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ
 • MITSUBISHI MOTORS
 • ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ
 • ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
 • MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
 • ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 • MOBILE TECHNOLOGY A.E.
 • ΦΟΙΝΙΞ - METROLIFE
 • MODA BAGNO
 • ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • MODS HAIR
 • ΧΡ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
 • MODUS VIVENDI
 • ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • MOTOCRAFT
 • MOTOROLA
 • MOTOTECH
 • MULTIRAMA
 • MY BEAUTY
 • NEOSET
 • NETFOCUS O.E.
 • NEW AGE CLOTHING
 • NEW ART IMAGES
 • NEW COLLEGE
 • NEXT
 • NITOR SYSTEMS
 • NO MORE
 • OMEGA IMAGING SYSTEMS
 • OMNITEC
 • OMNITECH
 • OPEN 24
 • OPTIMAL BUSINESS ACTION A.E.
 • OPTION PRESS
 • ADAMSNET
 • OPTIONPRESS
 • ORACOM LTD
 • ADECCO
 • P.S. SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
 • ADVISION SERVICES
 • PAGO S.A.
 • AE
 • PARADOX HELLAS
 • AEGEAN AIRLINES
 • AEGEAN STAR HOTELS
 • PC LAND
 • ALPHA COPY / NOKIA
 • PEAK
 • ALTEC TELECOMS
 • PHILOXENIA BUNGALOWS
 • ALWAYS BEAUTY
 • POLA & ART
 • ANGELLIGHT
 • POLARIS TRAVEL
 • ANGELS SPA
 • POLIS CONVENTION CENTER
 • ANIP - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ANT1
 • PORTES PALACE HOTEL
 • APIVITA AE
 • PORTO CARRAS
 • ARC
 • PRAKTIKER
 • ARHON BY MANTZARIS INTERIOR DESING
 • PRESTIGE
 • ARTE CAPELLI
 • PRINT SERVICE
 • ARX NET
 • PROLINK DATA LTD
 • AS GLOBAL TECHNOLOGY - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • PROLINK DATA ΕΠΕ
 • ATHENS RADIO DEE JAY
 • PROMETHEUS GAS
 • ATLANTICA HOTELS CYPRUS / GREECE
 • PROTECTA
 • ATRIUM HOTEL
 • PROTON
 • AUDIO & VISION
 • QONE - CREATIVE MARKETING
 • AUDIO DEVELOPMENT
 • QUARJ PRODUCTIONS