Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του νέου νόμου 4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του νέου νόμου 4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ο νέος Νόμος αποτελείται συνολικά από 171 άρθρα και αφορά και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης ενώ προβλέπει τη δυνατότητα κατάταξης σε Α.Ε.Ι. για κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης & Κατάρτισης επιπέδου 5.


Διαβάστε αναλυτικά το συγκεκριμένο άρθρο:  


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 254/21.12.2020

Άρθρο 43

Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού

έτους - Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού

Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με

αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης, στην περίπτωση που επιθυμείτε την εισαγωγή σας, σε ΑΕΙ, σε συνέχεια της φοίτησή σας στο ΙΕΚ, ισχύουν τα εξής παρακάτω:

  • Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχετε αποκτήσει το Κρατικό Δίπλωμα Πιστοποίησης ύστερα από την επιτυχημένη συμμετοχή σας, στις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ ( τίτλος επιπέδου 5).
  • Η εισαγωγή σας στα ΑΕΙ, γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, σε τμήματα ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας.
  • Οι εξετάσεις διενεργούνται με την επιμέλεια των ΑΕΙ και αφορούν σε εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3), μαθήματα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων από τα ΙΕΚ, θα καθορίζεται κάθε χρόνο και θα κοινοποιείται από το κάθε τμήμα ΑΕΙ.
  • Όπως αντίστοιχα οι γενικότεροι όροι, θα ορίζονται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.
  • Τέλος, με τον ίδιο νόμο, τα διετή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Πανεπιστημίων (άρθρα 48A και 79 του ν. 4485/2017/ Α΄ 114), καταργούνται.