Σημαντική Ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης αποφοίτων ΙΕΚ

Έως τον Δεκέμβριο του 2022 οι παλαιοί απόφοιτοι ΙΕΚ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση.

Σημαντική Ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης αποφοίτων ΙΕΚ
PHOTO GALLERY

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νέου νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777 που δημοσιεύτηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2021,

31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν

πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη

ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώ-

σουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμ-

φωνα με τους όρους του άρθρου 27.

Αυτό πρακτικά αναφέρεται σε αποφοίτους ΙΕΚ οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020 και πλέον έχουν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2022.

Mόλις επιτραπεί από το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσουν οι Πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες τώρα είναι σε αναστολή, επικοινωνήστε με το Γραφεία Σταδιοδρομίας ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 στις πόλεις όπου σπουδάσατε, για να δρομολογήσετε την Πρακτική σας Άσκηση.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε όλα τα εξάμηνα της φοίτησής σας, να αποκτήσετε τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και να έχετε πρόσβαση στις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος.